Nieuws

16 3 2017 - Wanneer kunnen zelfstandigen het overbruggingsrecht inroepen?

Wanneer kunnen zelfstandigen het overbruggingsrecht inroepen?
De ‘faillissementsverzekering’ voor zelfstandigen is al geregeld van naam veranderd. Sinds eind 2015 is het gekend als het ‘overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen’. Na de naam is nu het wettelijk en reglementair kader aangepakt. Een wet van 22 december 2016 en de bijhorende uitvoeringsbepalingen maakt het vangnet voor zelfstandigen met financiële problemen duidelijker en breder.
Lees meer

13 3 2017 - Mededelingen, aankondigingen en akten bekendmaken: tarieven voor 2017

Mededelingen, aankondigingen en akten bekendmaken: tarieven voor 2017
Het Bestuur van het Belgisch Staatsblad publiceert elk jaar de geïndexeerde bedragen die vanaf 1 januari voor een mededeling en aankondiging in het Staatsblad worden aangerekend. De tarieven voor de bekendmaking van een akte van een vereniging of onderneming worden pas op 1 maart geïndexeerd.
Lees meer

07 3 2017 - Deeleconomie nu echt in werking

Deeleconomie nu echt in werking
In de deeleconomie kunnen particulieren aan andere particulieren online diensten aanbieden. De inkomsten die ze er mee verwerven, worden aan een afzonderlijk tarief belast. De nieuwe regels die vorig jaar al werden ingevoerd, kunnen sinds 1 maart 2017 ook echt worden toegepast.
Lees meer

04 3 2017 - De interestvoeten voor 2017 op een rij

De interestvoeten voor 2017 op een rij
De wettelijke interestvoet die in burgerlijke en handelszaken wordt gebruikt, is tot 2% gedaald. In 2016 bedroeg die nog 2,25%. De meeste andere interestvoeten worden per semester of per maand vastgelegd. Een overzicht.
Lees meer

27 2 2017 - Rulings over toepassing van de boekhoudregels in de maak

Rulings over toepassing van de boekhoudregels in de maak
De Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken van de Federale Overheidsdienst Financiën is bevoegd voor het verlenen van fiscale rulings. Met individuele vragen (van ondernemingen) over de toepassing van de boekhoudregels moet men zich richten tot de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. In de schoot van de Commissie wordt hiervoor een afzonderlijk college opgericht. De CBN zal de boekhoudkundige rulings publiceren op haar website.
Lees meer

21 2 2017 - Nieuw sociaal en fiscaal statuut voor de student-ondernemer

Nieuw sociaal en fiscaal statuut voor de student-ondernemer
Sinds begin dit jaar kunnen studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen, een eigen statuut van student-zelfstandige aanvragen. De student-ondernemer geniet dan van een voordelige bijdrageregeling en van een eigen fiscaal statuut. Met een beperkt inkomen als zelfstandige, blijft de jonge ondernemer ten laste van zijn ouders.
Lees meer

13 2 2017 - Indexatie onroerende voorheffing in Vlaanderen 2017

Indexatie onroerende voorheffing in Vlaanderen 2017
Het Vlaams Gewest geeft belastingplichtigen een korting op de onroerende voorheffing als hun gezin minstens twee kinderen telt die voor de kinderbijslag in aanmerking komen. Hoe meer kinderen, hoe groter de vermindering. Het bedrag van de korting wordt jaarlijks geïndexeerd. De bedragen voor 2017 (aanslagjaar = inkomstenjaar voor de OV) zijn ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Lees meer

09 2 2017 - Geen toepassing van forfaitaire regeling meer voor wie GKS gebruikt

Geen toepassing van forfaitaire regeling meer voor wie GKS gebruikt
Ondernemingen die een witte kassa gebruiken, worden sinds 1 januari 2017 uitgesloten van de forfaitaire btw-regeling. Ze zijn sinds dan aan de gewone regeling onderworpen.
Lees meer

06 2 2017 - Onderzoeks- en aanslagtermijn verlengd bij buitenlandse inlichtingen

Onderzoeks- en aanslagtermijn verlengd bij buitenlandse inlichtingen
De fiscus heeft, naargelang de omstandigheden, verschillende termijnen waarin hij onderzoeksdaden kan verrichten en een aanslag kan vestigen. Zo bedraagt de termijn drie jaar als de belastingplichtige zelf geen aangifte indient. Deze termijn wordt verlengd tot zeven jaar in geval van fraude. De fiscus heeft nu een nieuwe mogelijkheid om de termijn te verlengen. Als hij inlichtingen krijgt van een buitenlandse autoriteit, krijgt hij immers twee jaar extra, zelfs als er geen sprake is van fraude.
Lees meer

01 2 2017 - Hoe vergoedingen aan bestuurders boekhoudkundig verwerken?

Hoe vergoedingen aan bestuurders boekhoudkundig verwerken?
Een bestuurder kan een vergoeding krijgen als bestuurder, maar daarnaast nog een vergoeding ontvangen uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen verduidelijkt in advies 2016/15 op welke rekeningen en onder welke voorwaarden de vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten mogen worden geboekt. Advies 2016/15 vervangt advies 153/1 over werkende vennoten.
Lees meer